Category Archives: Phê bình tâm lý học

Những bức thư cho thấy Karl Marx và Lenin chủ trương thác loạn tự do tình dục.

00leninV3.jpg

Năm 1911, Trotsky viết thư cho Lenin rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, sự áp bức về tình dục là thủ đoạn chủ yếu của những kẻ nô dịch. Một khi còn áp bức thì không thể có sự tự do thực sự. Gia đình giống như thành phần cấu thành của giai cấp tư sản, cần phải khiến nó hoàn toàn mất đi”.

Continue reading Những bức thư cho thấy Karl Marx và Lenin chủ trương thác loạn tự do tình dục.

Advertisements